Statuten

STATUTEN ROTTERDAMSE RUGBY CLUB

Artikel 1.
De vereniging is opgericht op vier september negentienhonderd veertig (04-09-1940) als Rugbyvereniging. De vereniging is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato zestien juli negentienhonderd éénenzeventig (16-07-1971), nummer 88. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. De vereniging is gevestigd te Rotterdam en draagt de naam: Rotterdamse Rugby Club.

Artikel 2.
De vereniging is een neutrale vereniging en niet gebaseerd op enige levensovertuiging.
De vereniging respecteert de levensovertuiging van haar leden.

Artikel 3.
Het doel van de vereniging is de rugby sport beoefening van haar leden te behartigen op een wijze die ontspanning biedt.

Artikel 4.
Zij tracht dit doel te bereiken door het:

 • organiseren van wedstrijden;
 • het houden van trainingen;
 • het geven van cursussen;
 • het scheppen van faciliteiten voor haar trainers en coaches;
 • het onderhouden van contacten en deelnemen in organisaties, verenigingen e.d. met gelijkgerichte doelstelling;
 • het bewaken van normen en waarden bij de sportbeoefening;
 • alle wettige middelen, welke het gestelde doel kunnen bevorderen en;
 • alles wat nodig om de sportbeoefening op een plezierige wijze te laten plaatsvinden en zo nodig prestaties te behalen;

Artikel 5.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit

 • contributies en inschrijfgelden van leden;
 • bijdragen van donateurs en andere begunstigers;
 • sponsorbijdragen;
 • geld inzamelingsacties door vereniging georganiseerd;
 • subsidiegelden;
 • alle overige baten;

Artikel 6.
De vereniging bestaat uit:

 • Aspirant leden;
 • Gewone leden, onderverdeelt in jeugdleden en leden;
 • Ereleden;

Artikel 7.

 • Aspirant leden zijn zij, die zich ter bekoming van het lidmaatschap van de vereniging schriftelijk bij de secretaris hebben aangemeld, maar die nog geen volwaardig lid zijn.
 • Jeugdleden zijn personen die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt en door het bestuur als zodanig zijn aangenomen.
 • Leden zijn personen die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt en als zodanig door het- bestuur zijn aangenomen.
 • Ereleden zijn personen die op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd vanwege een meerjarige bijzondere verdienste voor de vereniging.

Artikel 8.
De lidmaatschap van de vereniging wordt/kan worden beëindigd door:

 • Overlijden of onder curatele stelling van betrokken lid.
 • Schriftelijke opzegging bij de secretaris van de vereniging. Een schriftelijke opzegging gaat altijd in per het einde van het seizoen en dient tenminste drie maanden voor het begin van het nieuwe seizoen bij het bestuur/secretariaat binnen te zijn.
 • Royement op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering beslist.

Artikel 9.
Stemrecht hebben leden, één wettelijk vertegenwoordiger per jeugdlid en ereleden. Aspirant leden hebben geen stemrecht.

Artikel 10.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuursleden. Het algemeen bestuur bestaat uit tenminste vijf en hoogste negen leden.
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de andere bestuursleden verdelen de functies onderling. Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar gekozen en is slechts tweemaal voor eenzelfde periode herkiesbaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op en wel zodanig dat jaarlijks een evenredig deel aftreed. Zij die in enigerlei vorm een arbeidsrelatie, in de ruimste zin van het woord, bij de vereniging hebben kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. Indien het minimum aantal bestuursleden niet aanwezig is blijven de overige bestuursleden bevoegd tot de eerst volgende algemene ledenvergadering waarin de vakante functies worden ingevuld.

Artikel 11.
Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de in functie gekozen personen, voorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.

Artikel 12.
Het bestuur is, enkel met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 13.
Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus van het daarop volgende jaar.

Artikel 14.
De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de vereniging en wordt tenminste éénmaal per jaar bijeen geroepen of zoveel vaker als het bestuur dit nodig oordeelt. Besluiten van de algemene ledenvergadering worden, behoudens het bepaalde in artikel 25 en 26 van deze statuten, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 15.
In de vaste jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden dient uiterlijk zes maanden na het verstrijken van een verenigingsjaar, doet het bestuur verslag van haar werkzaamheden en legt zij rekening en verantwoording af van het door haar gevoerde financiële beheer. Tevens vindt in die ledenvergadering de verkiezing van bestuursleden plaats.

Artikel 16.
Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering uit te schrijven indien tenminste tien procent (10%) van de leden dit schriftelijk verlangen. Voldoet het bestuur binnen twee maanden na ontvangst van het schriftelijk verzoek niet aan dat verzoek dan hebben de verzoekers het recht zelf een wettige vergadering te beleggen.

Artikel 17.
Een algemene ledenvergadering dient tenminste twee weken voordat zij gehouden wordt, onder overlegging van de agenda met bijbehorende stukken aan de leden schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 18.Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats en over overige zaken mondeling. Indien over personen wordt gestemd kan de vergadering op voorstel van het bestuur bij acclamatie besluiten.

Artikel 19.Bij stemming over personen is diegene gekozen op wie de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen is uitgebracht, waarbij blanco stemmen niet worden gerekend tot de geldig uitgebrachte stemmen. Wordt geen meerderheid behaald dat vind herstemming plaats tussen degenen die de twee hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd of indien er meerdere vacatures zijn het aantal vacatures maal twee. Wordt als dan nog geen meerderheid behaald dan wel mochten de stemmen staken, dan wordt de oudste persoon in jaren gekozen verklaard.

Artikel 20.
Besluiten over zaken worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is een voorstel verworpen.

Artikel 21.
Leden die in welke vorm dan ook een arbeidsrelatie bij de vereniging hebben, hebben geen stemrecht over die zaken welke hun arbeidsrelatie raken. Indien van toepassing zal het bestuur vooraf aangeven welke personen of groep van personen voor dat specifieke agendapunt geen stemrecht hebben.

Artikel 22.Over zaken welke niet op de agenda van een algemene ledenvergadering zijn vermeld kan niet rechtsgeldig worden besloten.

Artikel 23.Het bestuur is gerechtigd, gehoord de algemene ledenvergadering nadere reglementen vast te stellen welke de bepalingen van de statuten nader omschrijven, aanvullen of verduidelijken, dan wel als een uitvloeisel van de statutaire bepalingen kunnen worden aangemerkt. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met de wet of de statuten. In geval van strijdigheid zijn de bepalingen van de reglementen nietig.

Artikel 24.Het bestuur treedt op als bevoegd gezag van hen die in welke vorm dan ook een arbeidsrelatie met de vereniging hebben.

Artikel 25.Wijzigingen in deze statuten kunnen alleen plaatsvinden bij besluit van een speciaal voor dit doel uit geschreven algemene ledenvergadering waar tenminste drie/vierde van de stemgerechtigden aanwezig is en met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat blanco stemmen niet worden gerekend tot de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 26.Indien het vereiste quorum niet aanwezig is kan een tweede vergadering worden uitgeschreven welke minimaal een half uur na de vorige vergadering kan worden gehouden en waar besloten kan worden ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden maar met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen met dien verstande dat blanco stemmen niet gerekend worden tot de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 27.Een daartoe speciaal bijeen geroepen algemene ledenvergadering kan besluiten tot ontbinding en/of opheffing van de vereniging. Het bepaalde in de artikelen 25 en 26 is hier van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28.In alle gevallen waarin deze statuten en ook en een huishoudelijk reglement geen nadere regels zijn gegeven, beslist het bestuur.

Artikel 29.Indien de algemene ledenvergadering besluit tot ontbinding en/of opheffing van de vereniging beslist zij tevens over de persoon of de personen die als vereffenaar van de boedel zullen optreden en verleent zij hen alle benodigde volmachten. Tevens bepaalt zij aan wie een batig saldo ten goede zal komen, met dien verstande dat uitkeringen aan leden niet zijn toegestaan. De bestemming van een batig saldo dient zodanig gekozen te worden dat zij in de lijn ligt met de doelstelling van de vereniging. Gedurende de tijd voor de vereffening vereist blijven de bepalingen van deze statuten en door de algemene ledenvergadering vastgestelde reglementen zoveel mogelijk van kracht. Gedurende de tijd van de vereffening zal bij correspondentie aan de naam van de vereniging worden toegevoegd in liquidatie.